Kotlíková dotace pro Moravskoslezský kraj

02.01.2014 – Ministerstvo životního prostředí a Moravskoslezský kraj vyhlašují 4. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory ze Společného programu na podporu výměny kotlů. V Moravskoslezském kraji se jedná o již druhou vyhlášenou výzvu v rámci Programu.

Více informací: https://www.sfzp.cz/clanek/256/2182/4-vyzva-pro-moravskoslezsky-kraj/

 

DOTACE pro Plzeňský kraj 2014

Finanční podpora pro nízkoemisní způsoby vytápění v domácnostech v Plzni

Rada města Plzně schválila Zásady pro finanční podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni. Cílem této systémové podpory je trvalé odstranění stávajících zastaralých topenišť na tuhá paliva za kvalitní nízkoemisní způsoby vytápění na území města Plzně.  Toto opatření je zaměřeno zejména na snižování vnášení jemných prachových částic a nebezpečných polycyklických aromatických uhlovodíků do venkovního ovzduší.

Více informací o dotaci: http://ozp.plzen.eu/granty-a-dotace/zmena-zpusobu-vytapeni/zmena-zpusobu-vytapeni-ii.aspx

Proč kotel Varimatik?

  • nejnižší provozní náklady
  • minimální nárok na obsluhu
  • doplňování paliva za 1 – 3 dny
  • nejlevnější druh uhlí na trhu
  • ekologicky šetrný provoz
  • vysoká spolehlivost
  • český výrobek
  • efektivní využití i mimo topnou sezónu

O společnosti Varimatik

Společnost byla založena bez výzvy k upisování akcií na základě zakladatelské smlouvy ze dne 06.10.1998 pod obchodní firmou VARIMATIK SLOKOV a.s. Společnost je založena na dobu neurčitou.

Společnost vznikla dne 11.11.1998 zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Krajského obchodního soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1296.

Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 26.06.2002 byla obchodní firma společnosti změněna z původní VARIMATIK a.s. na Krušnohorské strojírny Komořany a.s. se sídlem společnosti Dřínovská 3, 434 01 Most – Komořany.

Rozhodnutím jediného akcionáře byla vyčleněna výroba a prodej kotlů Varimatik do samostatné dceřinné společnosti Varimatik s. r. o. se 100% majetkovou účastí Krušnohorských strojíren Komořany a.s. Nově vzniklá společnost Varimatik s.r.o. byla zapsána 1.7.2010 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 28980.

VARIMATIK je obchodní značka automaticky řízených kotlů pro spalování hnědého uhlí velikosti ořech 2.