Kotle VARIMATIK jsou vyráběny výhradně v České republice a od roku 1998 garantují vysokou kvalitu a dlouhodobou životnost. Kotle splňují požadavky vyhl. MŽP a jsou certifikovány SZÚ Brno.

Princip spalování

Automaticky řízené kotle VARIMATIK se od klasických odhořívajících kotlů odlišují principem spalování paliva, který probíhá na válcovém otočném roštu. Do roštu je spalinovým ventilátorem nasáván okolní vzduch. Přenos tepla do topného média probíhá ve spalinovém výměníku. Provoz kotle je řízen teplotním regulátorem, na kterém je možné nastavit požadovanou výstupní teplotu. Po dosažení požadované teploty výstupní vody vypne regulátor ventilátor a pohon roštu.

Tím dojde k utlumení plamene hořícího paliva a kotel je odstaven do pohotovostního režimu na nulový výkon. V pohotovostním režimu může setrvat až po dobu 24 hodin. Toto se děje i pokud dojde k výpadku elektrického proudu. Při poklesu teploty topné vody v kotli dochází k opětovnému sepnutí pohonu roštu i ventilátoru. Tím dojde k rozdmýchání plamene na roštu a kotel začne znovu ohřívat topnou vodu.

Použití automatického kotle Varimatik

Automaticky řízené kotle VARIMATIK na spalování hnědého uhlí jsou moderní zdroje tepla pro teplovodní vytápěcí systémy a plně nahrazují kotle starší konstrukce na uhlí, dřevo, topný olej, plyn atp. Tyto kotle nové generace se vyznačují třemi hlavními výhodami oproti dosavadním typům uhelných kotlů.

Kotle jsou vybavené řídící jednotkou, která umožňuje občasnou obsluhu.

Tři hlavní výhody kotlů Varimatik

  • Spalovací proces probíhá s minimálním dopadem na životní prostředí – tzn., že kotle lze provozovat tak, aby emise škodlivin ve spalinách byly pod hodnotami emisních limitů stanovených vyhláškou Ministerstva životního prostředí.
  • Způsob spalování hnědého uhlí zajišťuje dosažení vysoké účinnosti spalovacího procesu nad 80%. To jsou hodnoty až o 25 % vyšší než u standardních kotlů na tuhá paliva s klasickým odhoříváním.
  • Konstrukce kotle umožňuje automatický řízený provoz bez obvyklých zásahů obsluhy, a to v rozsahu objemů násypky a popleníku.

Automaticky řízené kotle VARIMATIK jsou určeny výhradně pro spalování tříděného hnědého uhlí dodávaného pod obchodním označením OŘECH 2 o zrnitosti 10 – 25 mm a o výhřevnosti 16 – 20 MJ/kg.

Ukázka realizace a zapojení

Naše dlouholeté výrobní a obchodní zkušenosti promítáme do každého jediného kotle. Nasloucháme našim zákazníkům a kotle podrobujeme neustálé inovaci a revizi. Správná fuknce kotlů VARIMATIK je podmíněna instalací, seřízením a uvedením do provozu autorizovanou montážní organizací, která je oprávněna potvrdit záruční list (montážní a servisní organizace v sekci KONTAKT).

Společnost Karel Chmel a syn nám zaslala fotografie a video ukázkově provedené instalace kotle Varimatik VM 45.